Central Sanskrit University Website English Version  |  संस्कृत संस्करणम्  |  हिन्दी संस्करण
CSU CSU

Campus Publications

S.No

Books/Magazine

ISSN/ISBN
Volume/ isue
Years
Download Link
1.
राष्ट्री
ISSN 2321-6948
अंक-14
2015-16
https://drive.google.com/file/d/1rU5NPHFyCFtZ99lmgw_XyccdDVGvE1QM/view?usp=sharing
राष्ट्री
ISSN 2321-6948
अंक-15
2016-17
https://drive.google.com/file/d/1615wSV4cI-_91efmIMjQ44jZKxeN8Lq7/view?usp=sharing
राष्ट्री
ISSN 2321-6948
अंक-16
2017-18
https://drive.google.com/file/d/1ZMoUPaV-qrZUNmABfJcH4t0ktofDXzQY/view?usp=sharing
राष्ट्री
ISSN 2321-6948
अंक-17
2018-19
https://drive.google.com/file/d/1S_IMthp2o7QNJvDAutU8H8it9SUoP6nL/view?usp=sharing
राष्ट्री
ISSN 2321-6948
अंक-18-19
2019-21
https://drive.google.com/file/d/1gIkp0vIbqPP7jhpVoyMvnSVoNpNC0uvE/view?usp=sharing
2.
शास्त्रमीमांसा
ISSN 2231-2129
अंक-7-8
2017-18
https://drive.google.com/file/d/1u42Rb2cQLIDxTAyVBSTjwgmOazjWyUoN/view?usp=sharing
 
शास्त्रमीमांसा
ISSN 2231-2129
अंक-9
2018-19
https://drive.google.com/file/d/1gx2iLe1AjtSu-vb7KBpMlVdrVZqGi1uM/view?usp=sharing
 
शास्त्रमीमांसा
ISSN 2231-2129
अंक-10-11
2019-20
https://drive.google.com/file/d/1GvvtDYwkWaYDwGqD_ul5MUDcf9uTPn5_/view?usp=sharing
3.
श्रीभोजराजपञ्चाङ्ग
ISSN 2277-2030
संवत 2072
2015-16
https://drive.google.com/file/d/1WqAkuurxznZZhXgM86AVKfvtc8wXHx9v/view?usp=sharing
 
श्रीभोजराजपञ्चाङ्ग
ISSN 2321-6948
संवत 2073
2016-17
https://drive.google.com/file/d/1F7NVV-7A5k9uKzzcZ-Ca4Ka7kKVwDHx4/view?usp=sharing
 
श्रीभोजराजपञ्चाङ्ग
ISSN 2321-6948
संवत 2074
2017-18
https://drive.google.com/file/d/1th285mARlk7MOpOZ3BX8iREepHilGXqN/view?usp=sharing
 
श्रीभोजराजपञ्चाङ्ग
ISSN 2321-6948
संवत 2075
2018-19
https://drive.google.com/file/d/1rBZVEvgHuCYy81xkKtH5opu10vkSbty-/view?usp=sharing
 
श्रीभोजराजपञ्चाङ्ग
ISSN 2321-6948
संवत 2076
2019-20
https://drive.google.com/file/d/11j5jlirFiy32yp9BK55pa7ubf26qGamI/view?usp=sharing
 
श्रीभोजराजपञ्चाङ्ग
ISSN 2321-6948
संवत 2077
2020-21
https://drive.google.com/file/d/1_RuOdEBHqAGrXOhRQw1sEQEHYM84DHdf/view?usp=sharing
 
श्रीभोजराजपञ्चाङ्ग
ISSN 2321-6948
संवत 2078
2021-22
https://drive.google.com/file/d/1JWy6kXU30gihDde5WJSxGuWYdhYaiGOb/view?usp=sharing
4..
व्याकरणमीमांसा
-
अंक-1
2015-16
https://drive.google.com/file/d/1TnP2EabXYxEXzlH50q7FlpV2L6hI1lai/view?usp=sharing
 
व्याकरणमीमांसा
-
अंक-2
2016-17
https://drive.google.com/file/d/1WvQTnHAtfHZQL71ujlEqrbQKvmXnxJz3/view?usp=sharing
 
व्याकरणमीमांसा
-
अंक-3
2017-18
https://drive.google.com/file/d/1aMZ6jHt6ghPOW6g0xzuQgxmLZBfP7PPv/view?usp=sharing
 
व्याकरणमीमांसा
-
अंक-4
2018-19
https://drive.google.com/file/d/1IeHNir_a24FGmfm08b8z53__I0F-cC6R/view?usp=sharing
5.
ज्योतिषमीमांसा
-
अंक-1
2015-16
https://drive.google.com/file/d/1qLbOWd2p6pgQ60AbXROy79AjCPlUquda/view?usp=sharing
 
ज्योतिषमीमांसा
-
अंक-2
2016-17
https://drive.google.com/file/d/1BAEA8h3c9GH-FKKauMVbrjcoRffphqO1/view?usp=sharing
 
ज्योतिषमीमांसा
-
अंक-3
2017-18
https://drive.google.com/file/d/16oT3DY_XrOydu4BwB-rmaRzeoBNE_82d/view?usp=sharing
 
ज्योतिषमीमांसा
-
अंक-4
2018-19

https://drive.google.com/file/d/1JTMYb17reDS3sdHv84mKCfOrMxMs0Wa-/view?usp=sharing

6.
साहित्यमीमांसा
-
अंक-1
2015-16 https://drive.google.com/file/d/1zwmTg9EIbHUsR5R7bBOWcL24B1hTO5Vb/view?usp=sharing
 
साहित्यमीमांसा
-
अंक-2
2016-17 https://drive.google.com/file/d/173WQ5pkxe4vdp7yKV1lZsjWLXJ6Q6MVb/view?usp=sharing
 
साहित्यमीमांसा
-
अंक-3
2017-18 https://drive.google.com/file/d/1DbYAeBCF3X7ar4acQuC9lVdLh0Rix_Jp/view?usp=sharing
 
साहित्यमीमांसा
-
अंक-4
2018-19 https://drive.google.com/file/d/177Fa1ly6HZCuH35c8_0UAFCDmgiL1POk/view?usp=sharing
7.
जैनदर्शनमीमांसा
-
अंक-1
2015-16 https://drive.google.com/file/d/1GFydFIW_RQ1n-JMXue_TSVKszrE6f17e/view?usp=sharing
 
जैनदर्शनमीमांसा
-
अंक-2
2016-17 https://drive.google.com/file/d/1g_w_Bis_XHlB5eRWb1RFVTaBlgLyNdvG/view?usp=sharing
 
जैनदर्शनमीमांसा
-
अंक-3
2017-18 https://drive.google.com/file/d/1AoB3PP7ounQLidOnIyp-i9VkVqJ3Fd2h/view?usp=sharing
 
जैनदर्शनमीमांसा
-
अंक-4
2018-19 https://drive.google.com/file/d/1nDoSEWqBimLNTRs-SC6gmD620LERO5tm/view?usp=sharing
8.
आधुनिक विभाग मीमांसिका
-
अंक-3
2018-19 https://drive.google.com/file/d/15_VnKsQPs9Ketj-ns4h4EnLfGuUBlBit/view?usp=sharing
9.
शिक्षावल्लरी
-
अंक-1
2017-18 https://drive.google.com/file/d/1XTWN9nCmb45xQr39NvmKyM6Rr2ZABpE1/view?usp=sharing
 
शिक्षावल्लरी
-
अंक-2
2018-19 https://drive.google.com/file/d/16g5-3Za9nFcU8qSLsjgsEZ9VZ0-SOlMh/view?usp=sharing

 

For More Details of Publications ClickHere